De Here sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des Heren, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden. Zes dagen mag arbeid verricht worden, maar op de zevende dag zal er een volkomen sabbat zijn: een heilige samenkomst; generlei arbeid zult gij verrichten, het is een sabbat voor de Here in al uw woonplaatsen. Dit zijn de feesttijden des Heren, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd. Leviticus 23:1-4

Gods bestemde tijden

Beth Tefillah bindt je aan de wortels van je geloof - ons gemeenschappelijk geloof in de Almachtige God en Schepper van alle dingen bindt ons samen - Jood en niet-Jood. Zoals het geschreven staat... "In het begin God...". Elke keer als we samenkomen voor de feestdagen, verkondigen we aan de wereld "Deze God, deze Schepper, is onze GOD".

De feesttijden worden ten onrechte "Joodse feestdagen" genoemd. Volgens Leviticus 23 noemt God hen "de aangewezen (aangewezen) tijden van de Heer...", en Hij beval Zijn volk en vreemdelingen die zich bij het volk Israël wilden voegen, om deze heilige roepingen in al hun generaties in acht te nemen. We noemen ze feestdagen. Deze omvatten: Pesach (Pesach, waaronder Ongezuurde Broden, en de Feest der Eerstelingen; Pinksteren; Feest der Bazuinen; Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest.

De Feesttijden des Heren

Leviticus 23:1-2
De HERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des HEREN, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden.