OMZIEN NAAR ELKAAR | GOD ZIET OM NAAR ZIJN VOLK

EEN NIEUW GEBOD

Ons jaar thema is "Omzien naar elkaar". In deze wereld waar de liefde verkilt (Matt. 24:12), eenzaamheid, depressie en hopeloosheid heerst, is onze taak als kerk de liefde van God te laten schijnen.

Er is een opwekkingslied dat heet "Toon Mij liefde". Een prachtig lied dat ons vertel hoe wij als gemeente van Christus onze liefde aan onze naasten moeten tonen.

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Toon Mijn liefde
aan de ander
dien de ander
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Een gebod van onze Heer en Redder, Jezus Christus is dat wij als kerk elkander lief moeten hebben en ook onze naasten.

Johannes 13:34-35

Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt (agapao); gelijk Ik u liefgehad(agapao) heb, dat gij ook elkander liefhebt (agapao). Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde (agapé) hebt onder elkander.

Hoe is het nieuw? . . . De manier om lief te hebben is wat nieuw is. In de wet was bevolen dat iedereen zijn naaste lief moest hebben als zichzelf.

Leviticus 19:18

Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here.

Maar de stem van de Heer wil dat onze geloofsgenoten nog meer geliefd worden dan wijzelf, omdat Hij ons opdraagt zijn liefde voor ons na te volgen. In de woorden die volgen laat hij dat nauwkeurig zien. Om de grootheid van dit voorschrift te versterken zegt hij: "Hieraan zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn, als jullie elkaar liefhebben." Zo voortreffelijk is de naleving van dat gebod, dat het een teken duidelijk genoeg is van mijn discipelschap.

GOD ZIET OM NAAR ONS

Numeri 6:24-27 (HTB)

De Here geve u zijn zegen en bescherming, de Here geve u zijn nabijheid en inzicht, de Here geve u zijn genade, laat de Here zijn oog op u gericht houden en u vrede geven.

De structuur van de zegen zelf is drieledig van aard, elk met twee bijzinnen, op typisch dichterlijke manier. Elk deel wordt specifieker en nadrukkelijker. De eerste zegen is algemeen van aard en vraagt om Gods zegen en bescherming. De tweede zegen is meer specifiek en vraagt de Heer op antropomorfe manier om zijn aangezicht op genadige manier op de ontvanger te richten. De laatste zegen is nog specifieker, en vraagt dat het aangezicht van de Heer de aandacht op de aanbidder richt op zo'n manier dat het individu vrede (Hebr. sjalom, heelheid) ervaart op een krachtige manier. Het beeld van Gods aangezicht als licht dat op iemand schijnt, wordt ergens anders in de Bijbel gebruikt (Ps. 44:3; 80:3). Wanneer Gods aangezicht straalt, ziet Hij er uit om weldaden op te roepen, maar wanneer Hij Zijn aangezicht verbergt, is Hij boos (Deut 31:17-18; Ps 30:7; 104:29). Deze vrede is een gevoel van juistheid in de relatie met de Heer, gekoppeld aan tastbare zegen.

De zegen van de Heer werd beschreven als Zijn aangezicht (d.w.z. Zijn tegenwoordigheid) dat op Zijn volk scheen (v. 25) en naar hen omzag (v. 26). God scheen in welwillendheid over Israël en zag hen ten goede aan. De resultaten van de zegen van de Heer waren Zijn behoud van Israël ("bewaren"), Zijn goedheid jegens haar ("genadig zijn", v. 25), en haar totale welzijn ("vrede", v. 26).

Zo ziet God ook om naar ons, heidense christenen. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: (1 Petrus 2:9). Samen met de gelovigen uit Israel mogen wij in de zegeningen, de liefde en genade van God meeliften.

DE BOODSCHAP

Geachte gelovigen/lezers, U bent geliefd. U bent de geliefde van God, dat is wie u bent. En omdat u geliefd bent bij de Vader, laat zo uw licht (liefde) schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken (liefhebbend) zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Nogmaals, de Heer heeft u lief. De Heer ziet op u met een vrolijk en aangenaam aangezicht, als iemand die welbehagen heeft in u en uw goede werken. Daarom mogen wij de vrede met God ervaren in ons leven, in onze binnenste en met alle mensen; alle voorspoed is onder dit woord begrepen. Amen!

02-01-2022