Een visie voor Zaandam

Visie

Onze visie is gelijk de visie van onze Vader in de hemel (Jesaja 56:3-7 HTB) en het gebed van onze Heer en Heiland, Jezus Christus (Johannes 17:9-23);

Als iemand van een ander volk zich bij de Here aansluit, laat hij dan niet zeggen: “De Here zal mij achterstellen bij zijn eigen volk (Israel).” Zelfs als hij een eunuch is, moet hij niet denken minderwaardig te zijn. Want dit zeg Ik over de eunuch die de sabbat in ere houdt, zich gedraagt zoals Ik dat wens en weet dat hij deel uitmaakt van mijn verbond: Ik zal hem in mijn huis, binnen Mijn muren een naam geven die uitgaat boven de eer die hij zou ontvangen als hij zonen en dochters had. Want de naam die Ik hem zal geven, is een eeuwige, hij zal nooit verdwijnen.

Ja, allen die zich bij het volk van God voegen hoewel zij behoren tot een ander volk, Hem dienen en zijn naam liefhebben, zijn dienaars zijn en de sabbat niet ontheiligen en die zijn verbond en beloften hebben aanvaard, zal Ik ook naar Mijn heilige berg brengen. Ik zal hen vol vreugde maken in Mijn huis van gebed. Ik zal hun offers en geschenken aannemen, want Mijn tempel zal “Huis van gebed voor iedereen” worden genoemd!

In het jaar 2014 zijn Robby en Esther uitgezonden door de Pinkstergemeente Amsterdam-Zuidoost naar Zaandam om destijds een huiskring te veranderen in een gemeente (de Pinkstergemeente Zaandam), niet meer in een huis maar nu in een gebouw. Wij ervaren dat Gods oog was op ons en hij zegende de bediening. Bij ons ging het niet om de aantallen (kwantiteit) maar de kwaliteit (geloof, groei en dienstbetoon). Kort, het ging bij ons om discipelen te maken. Gelovigen die door hun spreken, handel en wandel de geur van Christus verspreiden. We begonnen de gemeente met twaalf mensen en zij hebben de gemeente door volhardendheid en gebed zien groeien tot een stabiele gemeente die door de jaren heen een begrip is geworden in Zaandam en omstreken. In 2020 zijn wij zelfstandig geworden. We hebben een naam verandering ondergaan, van Pinkstergemeente Zaandam naar het Huis van Gebed | Beth Tefillah Zaandam. Esther en ik ervaren en zien de uitwerking van de profetie dat sinds 2000 aan ons is gegeven door mijn geestelijk vader, Pastor Lovel Bent, dat Hij ons heeft geroepen, Hij zal met ons zijn. Het is te zien, te horen. Sinds 2021 huren wij het gebouw, De Paaskerk. Wij zijn daar zo gezegend. We zien duidelijk dat "Gods oog is op ons".

Naast onze kerk in Zaandam hebben wij twee huisgemeenten in Akersloot en Purmerend. Daar komen wij voorlopig 1x per maand samen.

Missie

Wat is nu wel de missie van gemeente zijn? Of wat is de missie van Zijn gemeente? Jezus wist dat Hij niet naar de aarde kwam om een gemeente te starten om leuke en interessante samenkomsten te houden. Nee, Hij kwam om het goede nieuws te brengen zodat zondaars gered zouden worden. Zoals jij en ik. En dat is ook de missie van Zijn gemeente.

1) Een gemeente te zijn zoals in Handeling 2:42
En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.

2) Een gemeente te zijn zoals in Openbaring 3:8
Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.

3) Een zendingsgemeente in Matteus 28:19
Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.