LATEN WIJ SAMENWERKEN

Zodat wij iets voor de anderen kunnen betekenen.

Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden. Lukas 6:38

Financiële bijdragen

Elke gift, hoe klein ook, wordt in dank aanvaard! Alvast hartelijk dank voor je bijdrage!

Zelf een bedrag overmaken

Om zelf een (extra) gift over te maken of voor het doen van maandelijkse automatische overboekingen kunt u het volgende bankrekeningnummer gebruiken: NL42 RABO 0356 9460 10 ten name van Huis van Gebed Zaandam.

Machtiging tot automatisch incasso

Je kunt Huis van Gebed | Beth Tefillah machtigen (toestemming geven) om regelmatig (bijvoorbeeld maandelijks) een bedrag naar keuze van je bankrekening over te laten boeken naar de rekening van Huis van Gebed | Beth Tefillah. Daartoe vul je een machtigingskaart in, die we je graag toesturen. Bel ons daarvoor op werkdagen tijdens kantooruren of stuur een e-mail: info@bethtefillah.nl.

Alle gegevens voor een machtiging worden vertrouwelijk behandeld en te allen tijde kun je je machtiging wijzigen door ons hiervan op de hoogte te stellen via e-mail. Je bijdrage wordt vanaf de 25e van de maand afgeschreven van je rekening. Het is altijd mogelijk om de incasso te storneren (terug te boeken) binnen dertig dagen vanaf de datum van incasso.

Periodieke schenking

Het is ook mogelijk een periodieke schenking te doen zonder tussenkomst van een notaris, dus kosteloos. Bij zo’n schenking gelden niet de normale fiscale drempels en is de gift volledig aftrekbaar. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt, daarvoor zijn bij de belastingdienst formulieren te verkrijgen of hier te downloaden. Dit formulier graag in 2-voud invullen en beide exemplaren naar Het Kerkgenootschap Huis van Gebed | Beth Tefillah Zaanstad sturen.
Dat kan gefrankeerd naar: Het Kerkgenootschap Huis van Gebed | Beth Tefillah | 1508 EC Zaandam.

Legateren en nalaten

Je kunt Het Kerkgenootschap Huis van Gebed | Beth Tefillah steunen (na je overlijden), door een legaat in je testament op te nemen of Huis van Gebed | Beth Tefillah (voor een deel) tot erfgenaam te benoemen.

De bankgegevens van Huis van Gebed | Beth Tefillah zijn: NL42 RABO 0356 9460 10 ten name van Huis van Gebed Zaandam.

Giften die in het bijzonder bestemd zijn voor de huisvesting kunnen overgemaakt worden op NL42 RABO 0356 9460 10 ten name van Huis van Gebed Zaandam.

Kerkgenootschap Huis van Gebed | Beth Tefillah is ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) geregistreerd met RSIN nummer: 861364569, dus giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.